Principle Investigator

Qihang  Liu

liuqh@susetch.edu.cn

Postdoc

Hongyi Sun

sunhy@sustech.edu.cn

Graduate Student

 

Jing Zhang (PHD)

11930915@mail.sustech.edu.cn

Yuntian Liu (PHD)

11930464@mail.sustech.edu.cn

Shixuan Zhao (Master)

11849400@mail.sustech.edu.cn

Yufei Zhao (Master)

11930044@mail.sustech.edu.cn

Undergraduate Student

Pengfei Liu

11510743@mail.sustech.edu.cn

Dinner  before 2019 Summer Holiday