Principle Investigator

Qihang  Liu

liuqh@sustech.edu.cn

Research Associate Professor

Mingqiang Gu

gumq@sustech.edu.cn

Research Assistant Professor

Hongyi Sun

sunhy@sustech.edu.cn

Postdoc

Lu Liu

liulu@sustech.edu.cn

Graduate Student

Yuntian Liu (PHD)

11930464@mail.sustech.edu.cn

Haiyuan Zhu (PHD)

zhuhy@mail.sustech.edu.cn

Yongkang Hu (Master)

12232889@mail.sustech.edu.cn

Yutong Yu (Master)

12332932@mail.sustech.edu.cn

Naifu Zheng (Master)

12332949@mail.sustech.edu.cn

Jun Ren (Master)

12132936@mail.sustech.edu.cn

Xi Cheng (Master)

3261551697@qq.com

 

Alumni

Yingjie Zhang (Postdoc, 2018-2020)

Shixuan Zhao (Master, 2018-2021)

Yufei Zhao (Master, 2019-2022)

Yuhao Wan (Undergraduate, 2018-2022)

Pengfei Liu (Undergraduate, 2015-2019; Master, 2019-2022)

Zongxiang Hu (Postdoc, 2020-2022)

Qiushi Yao (Postdoc, Research Assistant Professor, 2018-2022)

Panshuo Wang (Postdoc, 2020-2022)

Weizhao Chen (Postdoc, 2020-2022)

Ping Wu (Research Assistant Professor, 2020-2023)